ALGEMENE VERKOOPS - EN LEVERINGSVOORWAARDEN
  • 1. Ieder offerte is vrijblijvend, zowel ten aanzien van prijzen en hoevellheden als ten aanzien van levertijd.
  • 2. Opdrachten worden uitsluitend op basis deze verkoops- en leveringsvoorwaarden aangenomen en uitgevoerd, dus onder uitsluiting van eventuele door de koper in de bestellingen of elders aangevoerde of andersluidende condities. Zij kunnen eerst als definitief geaccepteerd worden beschouwd na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging. De verkoper heeft het recht de levering in gedeelten te doen plaatsvinden zonder dat de koper hieraan enig recht kan ontlenen, hetzij tot annulering van de overeenkomst, hetzij tot schadevergoeding.
  • 3. Monsters zijn uitsluitend als doorsnee-monsters te beschouwen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onze offerte of bevestiging.
  • 4. Verzendingen geschieden indien niet anders vermeld uitsluitend voor rekening van de koper en steeds op zijn risico zelfs bij levering «francobestemming».
  • 5. Levertijd: al onze opgaven omtrent levertijden zijn onder voorbehoud en geheel vrijblijvend. Bij eventuele overschrijding van de overeengekomen levertijd, kan de koper hieraan niet het recht ontlenen tot annulering van de overeenkomst noch tot het vorderen van enigerlei schadevergoeding, welke vorderingen uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Bij oorlog, onlusten, overstromingen, brand, stakingen, bedrijfsstoornissen, ongevallen, gesloten scheepvaart, wettelijke beperkingen van in- en / of uitvoer, maatregelen van de overheid, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen en andere onvoorziene omstandigheden en gevallen van force majeure, heeft de verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat zulks de koper enig recht op schadevergoeding geeft, welk schadevorderingsrecht derhalve uitdrukkelijk is uitgesloten.
  • 6. Betaling: tenzij niet anders schriftelijk overeengekomen zijn factuurbedragen onmiddellijk na ontvangst der rekening en zonder korting te betalen aan onze maatschappelijke zetel. Betalingen per wissel beinvloeden geenszins deze regel. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is debiteur, zonder voorafgaande sommatie en ingebrekestelling een rente verschuldigd van 2% per maand over het vervallen factuurbedrag tot de dag van algehele betaling. Alle kosten terzake van wanbetaling zoals incassokosten, zegelkosten en andere, komen ten laste van de koper. Daarenboven, en zonder nadeel aan hetgeen hier vooraf gaat, zal de niet-betaling van de rekening het volle recht geven en wel zonder aanmaning, op een vooraf bepaalde vergoeding van 20% van het bedrag der onbetaalde rekening met een minimum van Fr 5.000,-. Alle onbetaald gebleven goederen blijven het eigendom van de verkoper, onverminderd de verplichting van de koper tot tijdige betaling. De koper is niet gerechtigd onbetaalde goederen aan derden in pand te geven of als garantie tegenover derden te verbinden en is ingeval van niet-tijdige betaling de nog niet verkochte goederen op eigen kosten bij de eerste aan maning van de verkoper aan deze terug te geven.
  • 7. Iedere reclame dient schriftelijk onder onder opgave van motief aan de SPRL René LEONARD bekend gemaakt worden. Na een termijn van 8 dagen na datum van levering worden geen reclames meer aanvaard. Aanneming en goedbevinding der goederen bij ontvangst. Iedere reclame voor zichtbare gebreken is uigesloten na ontvangst van de goederen. Iedere vrijwaringsverplichting van de SPRL René LEONARD voor verborgen gebreken van het geleverde wordt uitgesloten. Is een reclame gegrong, dan heeft de koper slechts aanspraak op een korting overeenkomstig de minderwaarde der goederen. Verdere aanspraken bijzonder betreffende vervanging en schadevergoeding zijn uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor de gevolgen van verwerking of bewerking van door verkoper geleverde gebrekkige partijen is uitdrukkelijk uitgesloten.
  • 8. Voor alle geschillen is enkel het rechtshof van Liège bevoegd, zelfs bij rechtsvordering in kort geding of bij rechtsvordering ter waarborgstelling. Betalingen per wissel doen geen enkele afbreuk an deze regel. Op de onderwerpelijke transacties ook ten aanzien van transacties met en leveranties naar het buitenland of aan buitenlanders in België woonachtig, is uisluitend het belgisch recht van toepassing. Zowel verkoper als koper kiezen terzake van de uitvoering van de onderwerpelijke overeenkomsten domicile te Liège, ten kantore van de verkoper. Bij uitsluiting van iedere andere rechter zal de bevoegde rechter van het arrondissement Liège bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele rechtsvorderingen terzake van of in verband staande met leveranties van de SPRL René LEONARD.


 
LEONARD sprl - Rue d'Alleur, 55 à 4000 ROCOURT
Tél : ++32 42/46 07 08 - Fax : ++32 42/46 10 06